Da se ve! Več kot četrtino celotne dodane vrednosti, ustvarjene v Sloveniji, prispevala podjetja pod tujim nadzorom

Ljubljana, 4. september 2022 – Kot v svoji analizi ugotavlja SURS so letu 2020 podjetja pod tujim nadzorom v Sloveniji predstavljala 5,1 % vseh podjetij v Sloveniji. In kar je še bolj pomembna, da so ta ustvarila so 27,8 % vse dodane vrednosti in zaposlovala 27,2 % vseh zaposlenih. Ekonomsko najpomembnejša so bila pod nadzorom Nemčije, Avstrije in Švice.

Delež opazovanih podjetij v prvem letu epidemije nekoliko manjši

Med vsemi v 2020 aktivnimi podjetji v Sloveniji, uvrščenimi v nefinančne dejavnosti po Standardni klasifikaciji dejavnosti 2008 (področja dejavnosti od B do J, od L do N in S95) – bilo jih je 150.261 –, je bilo tujih notranjih podjetij 7.737 oz. 5,1 %. V primerjavi z letom prej se je njihov delež zmanjšal za 0,4 odstotne točke.

Bruto investicije v opredmetena osnovna sredstva upadle

V primerjavi z letom 2019 se je število opazovanih podjetij zmanjšalo za 5,7 % oz. za 468 podjetij. Ta podjetja so v 2020 postala neaktivna (prenehala poslovati) ali pa prešla pod domači nadzor.

Vendar pa zmanjšanje števila tujih notranjih podjetij v Sloveniji ni bistveno vplivalo na preostale spremenljivke njihovega poslovanja, saj so te ostale le rahlo pod ravnijo iz predhodnega leta. Izraziteje so upadle samo bruto investicije v opredmetena osnovna sredstva, zmanjšale so se za več kot tretjino (za 36,5 %).

Podrobnejša analiza po velikosti podjetij je pokazala, da se je v primerjavi z letom 2019 zmanjšalo predvsem število mikro podjetij (0–9 oseb, ki delajo), ki sicer med populacijo tujih notranjih podjetij močno prevladujejo. Preostanek pri zmanjšanju števila so predstavljala še majhna podjetja (10–49 oseb, ki delajo). Upad števila tujih notranjih podjetij je bil največji v dejavnosti trgovina, vzdrževanje in popravila motornih vozil (G), sledile so strokovne, znanstvene in tehnične dejavnosti (M) ter dejavnost promet in skladiščenje (H).

V tujem notranjem podjetju delal vsak četrti zaposleni

Eden izmed ključnih kazalnikov uspešnega gospodarjenja je dodana vrednost. Tuja notranja podjetja so v letu 2020 prispevala k celotni dodani vrednosti, ustvarjeni v Sloveniji, več kot četrtino (27,8 %), kar kaže na uspešnost poslovanja teh podjetij. Ravno tako so zaposlovala več kot četrtino (27,2 %) vseh v Sloveniji zaposlenih oseb in ustvarila več kot četrtino vseh bruto investicij (28,7 %) v Sloveniji. Prihodki od prodaje tujih notranjih podjetij so predstavljali tretjino vseh v Sloveniji (34,3 %).

Ta podjetja v Sloveniji gospodarsko zelo pomembna

Največ tujih notranjih podjetij v Sloveniji (skupaj več kot tretjina vseh) je bilo pod nadzorom Srbije, Italije in Ruske federacije. Po številu sledijo podjetja pod nadzorom Avstrije, Bosne in Hercegovine ter Hrvaške.

Pod nadzorom Nemčije, Avstrije in Švice so delovala podjetja, ki so bila ekonomsko najpomembnejša, saj so ustvarila največ dodane vrednosti. Z vidika zaposlenih so poleg prej omenjenih pomembna še podjetja pod nadzorom Hrvaške in Francije.

Delež in ekonomski pomen tujih notranjih podjetij med vsemi opazovanimi podjetji v Sloveniji narašča z velikostjo podjetij.

Več kot polovico celotne dodane vrednosti podjetij pod tujim nadzorom v Sloveniji ustvarila industrijska podjetja

Največ med opazovanimi podjetji se jih je ukvarjalo z dejavnostmi, ki so spadale v skupino dejavnosti (po SKD) ostale storitve, 46,3 %. Sledile so dejavnosti trgovina (28,4 %), gradbeništvo (13,1 %) in industrija (12,2 %).

Več kot polovico celotne dodane vrednosti in bruto investicij, ki so jih ustvarila tuja notranja podjetja v Sloveniji, so prispevala industrijska podjetja, uvrščena v dejavnosti B, C, D in E; zaposlovala pa so skoraj polovico vseh oseb, ki so delale v tujih notranjih podjetjih.

Večina (84,3 %) tujih notranjih podjetij v industrijski dejavnosti je po številu spadala v predelovalne dejavnosti (C), sledile so dejavnosti oskrba z električno energijo, plinom in paro (D) (10,8 %), oskrba z vodo, ravnanje z odplakami in odpadki, saniranje okolja (E) (4,1 %) ter rudarstvo (B) (manj kot 1 %).

V predelovalnih dejavnostih zaposlenih skoraj polovica oseb, ki so delale v podjetjih pod tujim nadzorom

Med tujimi notranjimi podjetji v predelovalnih dejavnostih (C) jih je največ delovalo v dejavnosti proizvodnja kovinskih izdelkov, razen strojev in naprav (C25). Po največjem deležu bruto investicij in največjem številu zaposlenih so izstopala podjetja v proizvodnji motornih vozil, prikolic in polprikolic (C29). Največji delež dodane vrednosti v predelovalnih dejavnostih pa so prispevala podjetja v proizvodnji farmacevtskih surovin in preparatov (C21).

Vpliv izstopa Združenega kraljestva iz Evropske unije (t. i. brexit)

Sporazum o izstopu Združenega kraljestva iz Evropske unije je začel veljati 1. februarja 2020. To ima lahko v prihodnje neposredne posledice na 3 % oz. 231 podjetij v Sloveniji, ki so pod nadzorom Združenega kraljestva. Ta podjetja so v 2020 zaposlovala 6.965 oseb, ki delajo, in prispevala skoraj 5 % celotne dodane vrednosti, ustvarjene v vseh tujih notranjih podjetjih.

V primerjavi z letom 2019 se v Sloveniji njihovo število ni zmanjšalo, prav tako ne njihov ekonomski pomen. Ta namreč postopno narašča že vse od leta 2012. Bo pa vpliv zanimivo spremljati v prihodnje./Vir: SURS/

Oddajte komentar

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Komentirate prijavljeni s svojim WordPress.com računom. Odjava /  Spremeni )

Facebook photo

Komentirate prijavljeni s svojim Facebook računom. Odjava /  Spremeni )

Connecting to %s